menu

Kresy – historia bez końca

Kresy – historia bez końca

7 grudnia 2015 r. w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie odbył się wykład prof. Andrzeja Nowaka zatytułowany „Kresy – historia bez końca”, który zainaugurował nowy cykl spotkań ,,Pamięć Kresów’’ organizowany przez Muzeum Dulag 121 wraz z Pruszkowskim Stowarzyszeniem Patriotycznym.

Profesor Andrzej Nowak swą fascynującą historię rozpoczął od czasów Kazimierza Wielkiego i początków polskiej ,,drogi na wschód’’. Wykładowca przejrzyście nakreślił ówczesne polityczne uwarunkowania decyzji ostatniego Piasta oraz sytuację kulturową i polityczną panującą wówczas w Wielkim Księstwie Litewskim i na Rusi, które przyczyniły się do zawarcia Unii w Krewie. Podczas wykładu prof. Nowak poruszał tematy trudne, związane z koegzystencją różnych kultur i narodowości w państwie Jagiellonów i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Poruszył również temat wpływu, jaki na współczesne stosunki polsko-ukraińskie i polsko-litewskie mieli zaborcy rosyjski i austriaccy oraz okres II RP.

Po wykładzie nadszedł czas zadawania pytań, które zaowocowały bardzo ożywioną dyskusją. Chociaż przeważały uwagi i opinię dotyczące XX-wiecznej historii polskich Kresów, nie zabrakło również pytań odnoszących się do średniowiecznych i nowożytnych dziejów tego obszaru.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, licznie przybyłym za zainteresowanie tematem i zapraszamy na kolejne spotkania cyklu „Pamięć Kresów”.

Skip to content