menu

Kresy – początki historii

23 stycznia 2016
15:00
Muzeum Dulag 121

Kolejne spotkanie z cyklu „Pamięć Kresów” odbędzie się 23 stycznia 2016 roku o godzinie 15. w siedzibie Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Będzie zatytułowane „Kresy–początki historii” i poprowadzi je Janusz Czarniawski z Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego.

Prowadzący oś swojej opowieści oprze na ważnych dla historii Kresów momentach, które stały się początkami kolejnych etapów historii tych ziem. Mowa będzie oczywiście o przełomowych wydarzeniach natury politycznej, a więc o przyłączeniu Rusi Czerwonej za panowania ostatniego z Piastów Kazimierza Wielkiego, o Unii w Krewie w 1385 r. oraz o roku 1569, kiedy to decyzją Zygmunta Augusta przyłączono do Korony tereny Kijowszczyzny i Wołynia, a podczas obrad sejmu w Lublinie zawarto pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim unię tworzącą Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Opowieść będzie jednak wybiegać poza te ramy czasowe, obejmując również okresy późniejsze, m. in. czasy zaborów jako ważnego momentu początków tworzenia się pamięci narodowej o utraconych terenach, które wówczas zaczęto nazywać Kresami.

Swoją prelekcję Pan Janusz Czarniawski zilustruje historycznymi mapami i współczesnymi zdjęciami wspaniałych kresowych zabytków i miast, które będą punktem wyjścia do ogólniejszych rozważań dotyczących struktury demograficznej, narodowościowej i religijnej Kresów.

Janusz Czarniawski urodził się w 1934 roku w Wilnie. Rodzinne miasto opuścił jako repatriant w 1946 roku. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, w latach 1980-81 działał w „Solidarności”, obecnie członek Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego.

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Skip to content