menu

Kresowe miasta wielu religii

18 lutego 2017
15:00
Muzeum Dulag 121

Zainteresowanych wielokulturowością polskich Kresów zapraszamy na spotkanie z Melchiorem Jakubowskim i Maksymilianem Sasem, współautorami książki „Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej”, wydanej przez Muzeum Historii Polski. Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2017 r. (sobota) o godz. 15. w Muzeum Dulag 121.
Dawna Rzeczpospolita była państwem wielu religii, a jej wschodnie tereny stanowiły wyjątkową w skali europejskiej mozaikę wyznaniową. Młodzi badacze z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego postanowili opisać wzajemne relacje tamtych wspólnot religijnych z perspektywy topograficznej. Na postawie objazdów po terenach zachodniej Ukrainy i Białorusi powstała książka, będąca oryginalnym przewodnikiem po miastach pełnych historii.
Podczas spotkania Melchior Jakubowski i Maksymilian Sas przedstawią zarys dziejów obecnych na Kresach grup religijnych (rzymskich katolików, prawosławnych, unitów, Ormian, protestantów, żydów, karaimów i muzułmanów). W oparciu o mapy i fotografie zaprezentujemy wybrane ustalenia, dotyczące przestrzennych relacji między budowlami sakralnymi. Pokazując współczesne zdjęcia odwiedzonych obiektów, podzielimy się informacjami na temat ich przeszłości oraz obserwacjami na temat ich stanu obecnego.
Wydana w 2016 r. przez Muzeum Historii Polski książka „Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej” (pod redakcją: Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa, Filipa Walczyny) obejmuje 38, artykułów dotyczących świątyń w wybranych kresowych miastach i miasteczkach dawnej Rzeczypospolitej. Wśród opisanych znalazły się m. in. Stanisławów, Tarnopol, Kamieniec Podolski, Grodno, Nieśwież, Podhajce, Nowogródek, Trembowla, Krzemieniec, Połock, Wiśniowiec, Iwie, Widze, Żwaniec, Husiatyn i Jazłowiec.

Melchior Jakubowski – absolwent historii i historii sztuki, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historycznymi przemianami krajobrazu, stosunkami religijnymi i etnicznymi na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i na Bukowinie oraz sztuką doby rokoka.
Maksymilian Sas – historyk, mediewista, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach zajmuje się problematyką ewangelizacji i chrystianizacji średniowiecznej Europy, a w szczególności historią Kościołów chrześcijańskich, dziejami religijności i kultu świętych oraz teologią i liturgią chrztu.
Cykl spotkań ”Pamięć Kresów” organizowany jest razem z Pruszkowskim Stowarzyszeniem Patriotycznym.

PLAKAT (4)
Skip to content