menu

Ochrona osób i mienia – rejestracja obrazu

Ochrona osób i mienia – rejestracja obrazu

Klauzula informacyjna
Ochrona osób i mienia – rejestracja obrazu (monitoring)

W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanych dalej RODO, Muzeum Dulag 121 informuje, że

   1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Samorządowa Instytucja Kultury Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków, tel. 22 758 86 63, mail: dulag@dulag121.pl.
   2. Dane osobowe przetwarzane są przy zastosowaniu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz informacji prawnie chronionych.
   3. Uzyskane w wyniku monitoringu nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający 7 dni, po upływie którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadku określonych w art. 18 RODO;
 • wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Skip to content