menu

06 LIP

06 LIP

1907

Prowizoryczna kaplica przy ul. Szerokiej ok. 1912 r., Książnica Pruszkowska

6 lipca 1907 r. rozpoczęła się, uroczyście!, budowa kościoła św. Kazimierza. W 1923 r. „Echo Pruszkowskie” (nr 10) poświęciło prawie cały numer tekstom poświęconym historii świątyni. W jednym z nich czytamy:

Znaczny przyrost ludności jaki wybitnie się zaznaczył’ na początku bieżącego stulecia, wzbudził wśród pruszkowian naturalne pragnienie posiadania własnej świątyni. Grono miejscowych obywateli z hr. A. Potulickim na czele rozpoczęła starania o uzyskanie prawa budowy kościoła filjalnego w Pruszkowie. O utworzeniu oddzielnej parafji jeszcze wtedy nie mówiono. Parafjanie zamieszkali po za Pruszkowem sprzeciwiali się tym planom, rozumując, że jednoczesna budowa dwóch kościołów w jednej parafji, będzie się wzajemnie paraliżować. Jednak trudności zostały przezwyciężone i już w r. 1902 plan kościoła był zatwierdzony.
Na zebraniu w kwietniu 1903 r. wybrano komitet organizacyjny, w skład którego weszli: hr. A. Potulicki, St. Majewski, Bielawski. St. Starzyński i Andrzej Gros.
Uczestnicy tego zebrania w liczbie 223 osób zadeklarowali na ten cel 3840 rb. 40. kop. Komitet przystąpił do zbierania ofiar, co trwało lat parę, aż dopiero na wiosnę 1907 r. wyłoniono Komitet Budowy Kościoła w osobach hr. Potulickiego, inż. St. Majewskiego, p. Syferta i p. Bielawskiego.
Komitet ten rozporządzając sumą 12.000 rb. postanowił rozpocząć pierwszą serję robót, a mianowicie fundamenty i mury części głównej kościoła do wysokości 5 mtr. Roboty prowadził p. Pronaszko pod kierunkiem p. Domaniewskiego.
Podkreślić należy zasługi hr. Potulickiego, który ofiarował bezinteresownie plac pod budowę, piasek i 100.000 szt. cegły, nadto 1.000.000 szt. cegły sprzedał po zniżonej cenie; również nie szczędził pieniędzy i pracy w Komitecie Budowy. Drugim był p. Majewski, skarbnik Komitetu, czynny jako członek i szczodry ofiarodawca; następnie p. BieIawski, gospodarz na placu budowy, który wiele się przyczynił do zbierania ofiar i uzyskania kredytów. Ks. Detkens, ks. Rostkowski, p. Flis, Wojciechowski i wielu innych pracowali b. dużo w Komitecie.
Przed przystąpieniem do budowy oparkaniono plac, a 6 lipca 1907 r. o godz. 6-ej wieczorem ks. Szczucki, proboszcz Żbikowski dokonał poświęcenia placu i rozpoczęto roboty.

Skip to content