menu

07 STY

07 STY

1927

7 stycznia 1927 roku pruszkowską fabrykę pilników oraz elektrownię odwiedził prezydent Ignacy Mościcki, zaś cztery dni później, 11 stycznia, pruszkowskie placówki oświatowe zwiedzali przedstawiciele władz powiatu warszawskiego ze starostą Stanisławem Okuliczem na czele. Jedną z placówek odwiedzonych przez samorządowców był mieszczący się przy ul. Cedrowej (dzisiejszej Obrońców Pokoju) Nasz Dom prowadzony przez Marię Falską i Janusza Korczaka. Patronką Domu była żona marszałka Józefa Piłsudskiego – Aleksandra Piłsudska, która wspierała finansowo jego działalność. Tego dnia dołączyła do grona dostojnych gości, którzy odwiedzili Pruszków. Jan Szczepkowski tak relacjonował wizytę w „Echu Pruszkowskim” (1927 nr 1):

Dostojni Goście. W ostatnich dniach Pruszków odwiedzili rzadko tu widywani dostojni goście. W dniu 7 b. m. przybył samochodem z Warszawy w charakterze nieoficjalnym pan Prezydent Rzeczypospolitej i zwiedzał fabrykę pilnikową. Podczas dwugodzinnego blisko pobytu w tej fabryce p. Prezydent wtajemniczał się w tutejszą fabrykację poczem odwiedził Elektrownie Okręgową. Chociaż przyjazd pana Prezydenta nie był wiadomej ludności miasta, jednak w jej imieniu powitał dostojnego gościa p. burmistrz Cichecki.

We wtorek 11 b. m. przybyli tu znów liczni goście. Już o godz. 10 30 min w kilku samochodach nadjechali z Warszawy: pan Wojewoda warszawski Sołtan z córką, wice-wojewoda p. Łopatto, Starosta warszawski p. Okulicz z małżonką zast. Starosty p. Słowik, zast. naczel. wydz. Opieki Społecz. w województwie p. Olszewski, Referent. wydz. Op. Społ. p. Śleszewski, Lekarz powiatowy dr. Orzechowski, Komendant pow. warszawskiego nadkomisarz przedstawiciele prasy warszawskiej Moritz referent p. Mickiewicz i inni.

Po zwiedzeniu szkoły im. Marji Konopnickiej dostojni goście udali się do schroniska przy ul. Cedrowej „Nasz Dom”. Tam przybyła wkrótce samochodem z Warszawy w towarzystwie pani Waychert-Szymanowskiej i p. Kutyłowskiego pani Marszałkowa Piłsudzka po zwiedzeniu zakładu i okolicznościowem przemówieniu, p. Wojewoda wręczył kierowniczce tegoż zakładu p. Marji Falskiej, w uznaniu jej długoletniej pracy i poświęcenia przy wychowaniu dzieci złoty krzyż zasługi.

Po uroczystości tej pani Marszałkowa i wszyscy przybyli goście odwiedzili Schroniska Rady Opiekuńczej na Stalowej, oraz wystawę prac wychowawców urządzone w Bursie im. 3-go Maja.

Pani Marszałkowa odjechała do Warszawy około godz. 2-giej po pot pozostali zaś goście z panem Wojewodą na czele zwiedzili szpital Rady Opiekuńczej i niektóre schroniska poczem udali się do sali teatralnej przy Bursie gdzie odbyły się popisy wokalne, choreograficzne gimnastyczne wychowawców.

Popisy dzieci, ich szczere zachowanie się wobec dostojnych gości wytworzyły niezmiernie miłą atmosferą daleką od wszelkich sztywnych oficjalnych wizytacji – dlatego też pan wojewoda Sołtan i wice wojewoda p. Łopatto wyrażali swe zadowolenie i swoje uczucia sympatji dla młodocianych wychowańców co znów· spotkało się z serdeczną wdzięcznością ze strony dzieci.

Wizytacja wywarła na dostojnych gościach miłe wrażenie, głębokie uznanie dla zasług wychowawców i zadzieżgnęła cenną moralną łączność zakładów z przedstawicielami wysokich władz państwowych.

„Echo Pruszkowskie” 1927 nr 1, 16 stycznia 1927 r.

Skip to content