menu

09 LUT

09 LUT

1930

Fotografia domu rozrywkowego w Tworkach za publikacją Urszuli Adamskiej i Anny Śliwickiej, „Szpital Psychiatryczny Tworki 1891-1991”, Warszawa 1898.

9 lutego 1930 r. odbyło się uroczyste poświęcenie nowego pruszkowskiego domu kultury – znajdującego się na terenie szpitala Domu Rozrywkowego w Tworkach. „Głos Pruszkowa” 16 lutego 1930 r. donosił:

Poświęcenie i otwarcie domu rozrywkowego w Tworkach. W krótkim czasie jesteśmy świadkami powstania drugiego domu ludowego w Pruszkowie. Pierwszy, to dom ludowy im. ks. Kordeckiego w Żbikowie, wzniesiony dzięki niezmordowanej pracy ks. prob. Dyżewskiego. Drugi, to dom rozrywkowy przy szpitalu dla umysłowo chorych w Tworkach. Dom ten będzie w pierwszym rzędzie przeznaczony dla chorych, jednak korzystać z niego będzie również personel szpitalny i rodziny tegoż. Wybudowanie tego domu zawdzięczać należy w pierwszym rzędzie dyrektorowi szpitala d-rowi W. Łuniewskiemu, a następnie personelowi lekarskiemu i pomocniczemu, a nawet chorym, którzy pracowali przy budowie. Koszt tego domu wyniósł prawie 400.000 złotych. W niedzielę dnia 9 b. m. odbyło się poświęcenie i oddanie tego domu do użytku chorych w obecności przedstawicieli władz, licznie reprezentowanego świata lekarskiego, personelu szpitalnego i chorych. Poświęcenia dokonał kapelan szpitala ks. Lachowicz, poczem krótko przemówił do zebranych. Następnie dyrektor szpitala d-r W. Łuniewski przedstawił historję budowy domu i przytoczył dane tyczące ilości materjałów zużytych do budowy i kosztów budowy. Następnie przemawiali dr St. Deresz imieniem organizacji społecznych, istniejących przy szpitalu i towarzystwa „Trzeźwość”. P. Sarnat przemawiał w imieniu związku niższej służby szpitalnej. Poczem kurator Drewnicy dr K. Rychliński podkreślił zasługi dawnego i obecnego personelu lekarskiego w Tworkach, położone dla wiedzy psychjatrycznęj i polskości w czasach zaborczych. Z b. lekarzy szpitala przemawiał senator dr Kopciński. W końcu w imieniu miasta Pruszkowa przemówił ławnik J. Kwasiborski. Po tej części oficjalnej, odbył się koncert, a na zakończenie zespół amatorów pod kierownictwem d-ra Bernasiewicza odegrał dwuaktówkę. Wśród wykonawców liczny udział brali pacjenci szpitala.

1931

9 lutego 1931 roku odbyło się zebranie organizacyjne pruszkowskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 22 lutego „Echa Podmiejskie” donosiły:

Od dawna dawało się odczuwać w Pruszkowie brak opieki nad zwierzętami; w celu zapobieganiu znęcania się nad końmi, których nielitościwi furmani okładają biczami, a niekiedy kłonicą, zmuszając je do ciągnienia przeładowanych wozów. W tym celu zawiązał się tu oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Myśl utworzenia tej instytucji wysunął p. R. Sieklucki, zorganizowaniem zajęła się p. Zofia Kondracka. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się dn. 9 lutego w szkole im. T. Kościuszki pod przewodnictwem p. dyr. T. Górskiego. Do zarządu weszły następujące osoby pp.: Z. Kondracka, Z. Michalska, E. Wolmarowa, St. Koper, Rogiński, R. Sieklucki i dr Własenko. Następne zebranie ma się odbyć 4 marca. Bliższych informacji udziela p. Z. Kondracka. Przypuszczać należy, że członkowie Towarzystwa zajmą się energicznie dolą zwierząt i roztoczą szeroką opiekę.

Skip to content