menu

21 LIP

21 LIP

1828

Józef Czekierski, zbiory Książnicy Pruszkowskiej

21 lipca 1828 roku w żbikowskim kościele parafialnym odbyła się uroczysta msza żałobna i pogrzeb serca Józefa Czekierskiego – wybitnego chirurga, twórcy pierwszej w Warszawie Kliniki Chirurgicznej w Szpitalu Św. Rocha, kierownika katedry chirurgii Uniwersytetu Warszawskiego oraz właściciela wsi Pruszków. Czekierski zmarł w Mariańskich Łaźniach w czerwcu 1827 roku. Zachowała się relacja z tejże uroczystości opublikowana przez jednego z jego przyjaciół w „Gazecie Warszawskiej” (25 VII 1828):

Wiadomo, że śmiertelne zwłoki ś. p. Józefa Czekierskiego, powszechnie szacowanego męża, spoczywaią w wnętrznościach obcey ziemi. Wiadomo także, iż serce iego, tę naycennieyszą część człowieka, przywieziono zza granicy do iego i naszey oyczyzny, ażeby złożone w Kościele parafialnym we wsi Żbikowie, tamże pochowane było. Familiia Czekierskiego wdzięczna za dobroć i przywiązanie onegoż do siebie, obrała na ten smutny obrząd rocznicę zniknienia iego z pośród żyjących, to iest, dzień 21 b. m. W dniu tym przybyło do Żbikowa liczne grono oboiey płci przyjaciół ś. p. Czekierskiego, nie tylko z okolicy, lecz i z Warszawy, których nader rzęsisty i prawie do południa trwający deszcz, nie zdołał wstrzymać od przybycia dla oddania sercu iego czci, na iaką sobie w życiu zasłużyło. Zgromadzili się także do Kościoła i włościanie gospodarze z swemi rodzinami dziedziczney wsi iego Pruszkowa, których kochał, ratował i wspierał za życia, a umieraiąc, stem złotych każdego z nich (rzadki to przykład dobroczynności, nawet między nierównie bogatszemi dziedzicami) obdarzyć przez testament zalecił, czego dziedziczące po nim wieś Pruszków osoby święcie dopełniły. O wpół do iedenastey godzinie rozpoczęło się nabożeństwo żałobne za duszę Czekierskiego odbyte przez świeckie Duchowieństwo. Po wiliiach , śpiewał Mszą S. W. JX. Kotowski, Kanonik Metropolitalny Warszawski, Proboszcz Piaseczyński; po niey miał kazanie, sławiące piękne przymioty serca i zasługi Czekierskiego, W. JX. Ziemiański, Kanonik Kolegiaty Łęczyckiey, a proboszcz mieyscowy. Nastąpiło odśpiewanie konduktu, a nareszcie wyprowadzenie serca nieboszczyka z Kościoła do mieysca na iego złożenie przeznaczonego. Nieśli ie JW. Toczyski, WW. Paschalis Alexander, Brandt, Doktor Medycyny, i Celiński, Professor w Uniwersytecie Warszawskim. Złożono ie zaś obok zwłok oyca iego, przed kilku laty w Pruszkowie zmarłego. Tak się odbył obrzęd pochowania serca Józefa Czekierskiego, serca, zawsze do familii przywiązanego, zawsze uprzeymego i wylanego dla przyiacioł, zawsze dobroczynnego dla potrzebujących iego pomocy i wsparcia.

Skip to content