menu

Oferta pracy – Edukator muzealny

Oferta pracy – Edukator muzealny

Dyrektor Muzeum Dulag 121 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Dulag 121 Samorządowej Instytucji Kultury ul. 3 Maja 8a; 05-800 Pruszków Asystenta muzealnego ds. edukacji.

Obowiązki edukatora

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

– realizacja działań edukacyjnych Muzeum
– obsługa ruchu turystycznego w Muzeum
– realizacja zadań związanych z aktualizacją oferty edukacyjnej
– przygotowanie i realizacja wydarzeń edukacyjno-muzealnych organizowanych w Muzeum
– przygotowywanie oferty czasu wolnego, kalendarza wydarzeń edukacyjnych, programów specjalnych dla określonych grup odbiorców
– współpraca z partnerami Muzeum w edukacji oraz innymi podmiotami współpracującymi z Muzeum w obszarze edukacji
– prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji działań edukacyjnych Muzeum
– Współpraca z MEN, szkołami, środowiskiem nauczycielskim oraz instytucjami kultury
– prace badawcze związane z historią obozu Dulag 121

Warunki pracy na stanowisku

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4h, stałym i długotrwałym wysiłkiem głosowym, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania

– wykształcenie wyższe na kierunku: historia, animacja kultury;
– obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;
– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe

– ukończone kursy z zakresu pedagogiki
– elastyczność, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, rzetelność

Rekrutacja

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

– podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje;
– podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
– podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
– podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
– podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 30.08.2019 r. do godziny 15.00 na adres: dulag@dulag121.pl

Adres składania dokumentów
ul. 3 Maja 8 A
05-800 Pruszków
z dopiskiem na kopercie: Edukator w Muzeum Dulag 121

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 30.08.2019 r. do godziny 15.00.

Skip to content