menu

25 SIE

25 SIE

1912

Pruszkowscy strażacy, 1912 r., zbiory Książnicy Pruszkowskiej

25 sierpnia 1912 r. na placyku należącym hrabiego Antoniego Potulickiego przy dzisiejszej ul. Kraszewskiego odbyła się doniosła uroczystość – inauguracja Straży Ogniowej Ochotniczej w Pruszkowie i Żbikowie. Redaktor „Kuriera Warszawskiego” (25 VIII 1912) donosił:

O godz. 9-ej m. 20 z rana zaje­chały powozy na plac strażacki, przywożąc delegacje strażackie: z Warszawy, Częstochowy, Skier­niewic i Brwinowa, oraz przedsta­wicieli prasy warszawskiej, w towa­rzystwie komendanta straży prusz­kowsko-żbikowskiej, p. Józefa Troetzera, wiceprezesa p. Szczepkow­skiego, oraz członków zarządu, pp. Pianowskiego, Kwiatkowskiego, Benedykcińskiego, Bagdacha, Tańskie­go i Piotrowskiego, którzy oczeki­wali na spotkanie spodziewanych gości na stacji Pruszków. Po cere­monialnym przywitaniu gości przez strażaków przy dźwiękach orkiestry i wspólnym przedstawieniu się, wy­ruszono do drewnianego kościoła na nabożeństwo.

Więcej: Ochotnicza Straż Ogniowa w Pruszkowie i Żbikowie

Skip to content